Zaznacz stronę
Tytuł projektu: „Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty”
Nr projektu: RPPM.05.06.00-22-0038/17
Lider projektu:
Pozytywne Inicjatywy-Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku,
ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck
Partner projektu:
Miasto Gdańsk
Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
Obszar realizacji projektu: województwo pomorskie
Okres realizacji projektu: od 30.11.2017r. do dnia 30.11.2019r. 
Cel projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych na rynku pracy poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia typu outplacement[1].

Grupa docelowa
Projekt skierowany jest do grupy 150 osób zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego. Wsparciem objęte zostaną osoby przewidziane do zwolnienia, zagrożone zwolnieniem lub zwolnione w ciągu ostatnich 6 miesięcy, w tym 100 nauczycieli i 50 personelu administracyjno-obsługowego. Preferowane do projektu są kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach
i osoby z niepełnosprawnościami, a więc osoby mające najmniejszą szansę na rozwiązanie dotykających je problemów.
Osoby objęte wsparciem uzyskają kompleksowe, zindywidualizowane wsparcie, możliwość przekwalifikowania lub uzupełnienie kwalifikacji, zdobycia doświadczenia lub założenia własnej działalności gospodarczej.
Formy wsparcia przewidziane w Projekcie
 1. Ścieżka podnoszenia kwalifikacji zawodowych – Indywidualizacja wsparcia oraz pakiet szkoleń
  1. Doradztwo zawodowe – indywidualne sesje z doradcą zawodowym połączone z wypracowaniem Indywidulanego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu
  2. Warsztaty grupowe „SPADOCHRON”
  3. Indywidulane wparcie psychologiczno-doradcze zgodnie z IPD
  4. Wsparcie Opiekuna Uczestnika – pośrednika pracy
  5. Pakiet szkoleniowy – indywidualny, dostosowany do Uczestnika Projektu na podstawie wcześniej przeprowadzonej diagnozy przez doradcę zawodowego
  6. Stypendium szkoleniowe
  7. Staż zawodowy
  8. Stypendium stażowe
  9. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną
 2. Ścieżka przedsiębiorczości – indywidualizacja wsparcia oraz dotacja dla nowych przedsiębiorców
  1. Doradztwo zawodowe – indywidualne sesje z doradcą zawodowym połączone z wypracowaniem Indywidulanego Planu Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu
  2. Warsztaty grupowe „SPADOCHRON”
  3. Indywidulane wparcie psychologiczno-doradcze zgodnie z IPD
  4. Wsparcie Opiekuna Uczestnika – pośrednika pracy
  5. Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości”
  6. Indywidualnych spotkań ze specjalistami
  7. Możliwość uzyskania jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w wysokości 24 000,00 PLN
  8. Możliwość uzyskania wsparcia pomostowego (podstawowego) wypłacanego w kwocie 1600,00 PLN przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;

   

Dodatkowe informacje:

 • Wszystkie kursy i szkolenia zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje.
 • 70 uczestników zostanie skierowanych na 4 miesięczne staże
 • 20 Uczestników uzyska wsparcie w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz finansowego podstawowego wsparcia pomostowego.

Wartość projektu
3 353 725,68 PLN

Dofinansowanie
3 186 039,40 PLN

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE!


[1] Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej