Zaznacz stronę

Uwaga!

Rekrutacja do Projektu rusza 2 maja 2018r. i trwać będzie do 31 maja 2018r. Liczba miejsc ograniczona. Zachęcamy do składania dokumentów

Ścieżka  podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • Ukończyły 18 rok życia
 • Mieszkają na obszarze województwa pomorskiego.
 • Pracują bądź zostały zwolnione z instytucji oświatowych na terenie województwa pomorskiego i należą do jednej z następujących kategorii:
  • osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do Projektu;
  • osoba przewidziana do zwolnienia (tj. znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego) z przyczyn nie dotyczących pracownika;
  • osoba zagrożona zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracownika

Dokumenty do pobrania w ramach Ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych:

POBIERZ DOKUMENTY

 Ścieżka przedsiębiorczości

Do uczestnictwa w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • Ukończyły 18 rok życia
 • Mieszkają na obszarze województwa pomorskiego
 • Pracują bądź zostały zwolnione z instytucji oświatowych na terenie województwa pomorskiego i należą do jednej z następujących kategorii:
  • pozostają bez zatrudnienia i utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
  • są pracownikami przewidzianymi do zwolnienia, którzy znajdują się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2015 r. poz. 192, ze zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy (Dz.U.z2014r.poz.1502,zezm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników albo dokonał likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,
 • Należą co najmniej do jednej z poniższych grup:
  • kobiety,
  • osoby powyżej 50 roku życia,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby poniżej 30 roku życia.

Dokumenty do pobrania w ramach Ścieżki przedsiebiorczości:

POBIERZ DOKUMENTY

Osoby, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie, zostaną powiadomione o wynikach rekrutacji w formie telefonicznej lub e-mailowej.

Dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty tradycyjnej
do Biura projektu: ul. Kmdr. Szystowskiego 10, 84 -100 Puck.

Uwaga: Dokumenty rekrutacyjne prosimy wysyłać z dopiskiem na kopercie „Pozytywny rozwój i kwalifikacje pracowników instytucji sektora oświaty – dokumenty rekrutacyjne”