Zaznacz stronę

Etap 1 Ścieżki przedsiębiorczości

Uczestnicy projektu, którzy chcą skorzystać ze ścieżki przedsiębiorczości muszą przejść 1 etap, obligatoryjny dla wszystkich Uczestników projektu, którym jest Indywidualizacja wsparcia w następującej formie:

  • Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym skutkujące wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) 3godz./uczestnika;
  • Warsztaty przeprowadzone zgodnie z programem SPADOCHRON 34 godziny (10 grup po 15 osób);
  • Indywidualne wsparcie psychologiczno-doradcze (m.in. konsultacje z psychologiem, mediatorem, coachem) 6 godz./uczestnika.

Etap 2 Ścieżki przedsiębiorczości – szkolenia

Drugim etapem ścieżki przedsiębiorczości jest wsparcie dla nowych przedsiębiorców, które składać się będzie ze:

  • Szkolenia „ABC Przedsiębiorczości” 48 godz. (2 grupy po 15 osób);
  • Indywidualnych spotkań ze specjalistami (średnio 7 godzin na uczestnika);

Etap 3 Ścieżki przedsiębiorczości – dotacja

Po zakończeniu Etapu 2 Ścieżki przedsiębiorczości wyznaczony zostanie termin składania Wniosków na otrzymanie:

  • Jednorazowej dotacja inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w wysokości do 24 000,00 PLN, ale jednocześnie nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, o który mowa w art. 2 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 645,z późn. zm.) obowiązującego w dniu otrzymania wsparcia. Ostateczna wysokość dotacji uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowanymi wydatkami;
  • Wsparcia pomostowego (podstawowego) wypłacanego w kwocie 1600,00 PLN przez okres 6 miesięcy liczonych od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • Wsparcia pomostowego (przedłużonego) wypłacanego w kwocie 1600,00 PLN przez okres 6 miesięcy- dla części uczestników, przyznawane w uzasadnionych przypadkach oraz na wniosek uczestnika projektu.

Wybór wniosków o jednorazowe dotacje, wsparcie pomostowe i przedłużone wsparcie pomostowe dokonany zostanie zgodnie z zasadami określonymi w Standardach Realizacji Wsparcia oraz zgodnie z Regulaminem Przyznawania Dotacji

Wnioski sprawdzane będą przez Komisję Oceny Wniosków pod względem formalnym i merytorycznym w oparciu o ściśle określone i zatwierdzone kryteria punktowe i wagowe. Aby uzyskać dofinansowanie wniosek musi uzyskać min. 60% punktów